Vládní nařízení o vzhledu a provedení bezpečnostního značení

Nařízení č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

    pdf ke stažení: 
uveřejněno v:    Sbírce zákonů č. 131/2017 Sb.                   
schváleno 23. 11. 2017
účinnost od:  28. 11. 2017
   

375/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY  ze dne 23. října 2017  o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálůVláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006  Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):  

§ 1

(1)    Toto  nařízení  zapracovává  příslušné předpisy Evropské unie^1) a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

(2)    Toto  nařízení se nevztahuje na bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh, pokud na toto nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný
   právní předpis.

§ 2

(1)    Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny^2).

(2)    Světelná  plocha  značek a světelné signály musí vytvářet náležitý kontrast vzhledem k prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestliže značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování (dále jen "piktogram"), musí být jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti^3).

(3)    Značky  a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie.

(4)    Informativní  značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu^4).

(5)    Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být udržované a kontrolované tak, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti; v případě nutnosti musí být nahrazeny jinými.

(6)    Dojde-li na pracovišti ke zhoršení viditelnosti nebo slyšitelnosti, například při použití osobních ochranných pracovních prostředků, musí být přijata opatření k doplnění nebo použití jiných značek a signálů.

(7)    Při umístění  značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného  typu,  které  snižují viditelnost nebo slyšitelnost. Z tohoto důvodu je zejména třeba
 a)  omezit umístění většího počtu značek blízko sebe,
 b)  nepoužívat  světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje,
 c)  nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny,
 d)  nepoužívat dva zvukové signály současně,
 e)  nepoužívat zvukové signály při vysoké hladině okolního hluku,
 f)   kontrolovat  funkčnost  světelných  značek  a  zařízení  k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu,
 g)  uvést  světelné značky a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu.

§ 3

(1)    Značky zákazu  mají  kruhový  tvar  s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky.  Červený šikmý pruh prochází středem značky přes piktogram a směřuje zleva seshora doprava dolů pod úhlem 45 stupňů od vodorovné roviny.

(2)    Značky  výstrahy  mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; žlutá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky^5).

(3)    Značky  příkazu  mají  kruhový  tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; modrá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

(4)    Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový  nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky^5).

(5)    Informativní  značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárn bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky^6). kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou nesplývají.

(7)    Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů.  Namísto žluté barvy lze použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy.

(8)    Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich snadné rozpoznání.

(9)    Značky  označující  komunikace  pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách objektů mají viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy mají zpravidla bílou nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezoval bezpečnou vzdálenost.  Trvalé komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud nejsou opatřeny vhodným ohrazením nebo chodníky.

§ 4

(1)    Nádoby používané  při  práci  s  chemickými  látkami  nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, jakož i nádoby pro skladování takových nebezpečných látek nebo směsí a potrubní vedení, obsahující nebo přepravující tyto látky nebo směsi, musí být po celou dobu jejich používání, skladování nebo přepravy označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její nebezpečnosti.  Klasifikaci chemických látek  a  směsí  a  výstražné symboly nebezpečnosti stanoví přímo použitelný předpis Evropské   unie^7). Výstražné symboly nebezpečnosti lze pro označení podle věty první nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto nařízení, pokud tyto značky obsahují shodný piktogram. Při přepravě na pracovišti může být u nádob obsahujících nebezpečné látky nebo směsi označení podle tohoto nařízení vlády doplněno nebo nahrazeno označením používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí^8).

(2)    Výstražné  symboly  nebezpečnosti  a  značky  označující  nádoby a potrubní vedení pro skladování a dopravu nebezpečných chemických látek a směsí  uvedených  v odstavci 1 nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení; na potrubním vedení se umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.

(3)    Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, musí být označeny vhodnou značkou výstrahy  nebo  výstražným  symbolem nebezpečnosti v souladu s odstavcem 1, pokud nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách, zejména s ohledem na jeho velikost a zřetelnost. Sklady nebezpečných látek nebo směsí musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu; při skladování většího počtu látek nebo směsí lze použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí.

(4)    Odstavec  1  se  nevztahuje na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření zaručující stejnou úroveň ochrany, zejména zajištění informací nebo školení.

§ 5

(1)    Světelné  a  zvukové  signály  svým  spuštěním udávají, kdy má být zahájena  a  ukončena  příslušná  činnost, a musí být vydávány po celou dobu, po kterou to provádění této činnosti vyžaduje.

(2)    Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů se umísťují ve  vhodné  výšce  a  v  poloze  přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno  dostupném  a  viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti.

(3)    Je-li  značka  pro  označení  únikové  cesty  a  nouzového východu zhotovena  z  fotoluminiscenčního  materiálu,  musí  být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.

(4)    V případě  vyššího  stupně  nebezpečí  nebo  naléhavé potřeby pro požadovaný  zásah  nebo  činnost se umístí značka nebo použije signál s přerušovaným  světlem,  kdy trvání každého záblesku a jeho četnost musí být  taková,  aby  zajistila  vnímání  výstrahy a vyloučila se záměna s jinými  světelnými  značkami  nebo  světelnými signály s nepřerušovaným nebo  přerušovaným  světlem.  V  případě  vážného  nebezpečí  musí  být světelný signál pod zvláštním dohledem.

(5)    Značky a zařízení  určené k vysílání světelných signálů musí být odstraněny, jestliže již neexistují okolnosti odůvodňující jejich umístění.

(6)    Zvukové  signály  musí  být  snadno  rozpoznatelné  dobou  trvání zvukových  impulsů  nebo  skupin impulsů a intervalů mezi nimi a snadno rozpoznatelné  od  jakýchkoliv  jiných zvukových signálů. Jejich úroveň zvuku  musí  být  vyšší  než  hladina  okolního  hluku  tak,  aby  byly slyšitelné,  aniž  by  přitom  nadměrně obtěžovaly hlukem nebo působily bolest.

(7)    Při použití zařízení určeného k vysílání signálů s proměnnou nebo stálou frekvencí se použije proměnné frekvence k signalizování vyšší úrovně nebezpečí nebo pro naléhavější potřebu zásahu nebo činnosti; signál pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný.

(8)    Komunikace hlasovými signály se uskutečňuje formou jednoduchých, srozumitelných krátkých slov, skupin slov, krátkých textů nebo vět. Hlasový signál musí být správně vysloven v jazyce, kterému posluchač rozumí tak, aby podle něho mohl  příjemce signálu vhodným způsobem postupovat, a musí být dostatečně hlasitý. Příklady hlasových signálů jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

(9)    Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, rozlišitelné a nezaměnitelné s jinými signály; užívá-li se současně obou rukou, musí být  pohyby  symetrické  a  vždy  může být dáváno pouze jediné znamení. Signalista  stojí čelem k příjemci signálu a sleduje všechny jím řízené úkony  tak,  aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných zaměstnanců.  Nemůže-li  signalista  všechny  úkony  sledovat sám, dává signály více signalistů; příjemce signálu musí mít všechny signalisty v zorném  poli. Signalista musí mít na sobě jeden nebo více rozlišovacích prvků,  například vestu, přilbu, rukávce nebo pásku na rukou, nebo musí použít  praporky. Rozlišovací prvky musí být výrazně barevné, zpravidla stejné barvy, a určeny pro výlučné používání signalistou.

(10)    Má-li  příjemce signálu pochybnosti o tom, že lze příkaz bezpečně provést, přeruší řízený úkon a požádá signalistu o nový signál.

§ 6

(1)    Zvukové signály nebo hlasové signály mohou být použity společně sesvětelnými signály nebo signály dávanými rukou.

(2)    Při dosažení stejné účinnosti je možno zaměnit
 a)  světelné signály se zvukovými signály,
 b)  světelné signály s hlasovými signály,
 c)  signály dávané rukou s hlasovými signály,
 d)  bezpečnostní  barvu  se  značkou  k  označení  nebezpečí  pádu  či zakopnutí.

(3)    Vydává-li světelná značka nepřetržité nebo přerušované světlo, použije se přerušované světlo v případě vyššího stupně nebezpečí nebo naléhavější  potřeby  pro požadovaný zásah nebo činnost. Trvání každého záblesku a jejich četnost musí být taková, aby bylo zajištěno vnímání výstrahy a vyloučena záměna mezi jednotlivými světelnými značkami nebo záměna s nepřetržitě svítící značkou. Při společném použití se zvukovým signálem se použije stejný kód.

§ 7

V příloze k tomuto nařízení je uveden vzhled značek, kódy zvukových signálů, signály dávané rukou a hlasové signály; barva značek^9) a světelných signálů musí odpovídat tabulce barev a jejich významu^10). Bezpečnostní značky, jejichž  vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky^11), lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.

§ 8

Ruší se:

1.    Nařízení  vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

2.    Nařízení  vlády  č.  405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002  Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Košík je prázdný.


NOVINKY V NAŠEM E-SHOPU:

Označení fotovoltaiky
podle ČSN 33 2000-7-712

 
__________________________
siluety

__________________________

Zkrášlit plechového miláčka? Dětský pokoj? Kuchyňskou linku? Řešení - samolepící silueta.

zboží v e-shopu: 2327 e-shop systém banan.cz